PSU 시리즈 프로그래머블 Power Supply  
 정격 출력 전압 : 6V/12.5V/20V/40V/60V
 정격 출력 전력 : 1200W~1520W
 CC/CV 우선 순위 기능 및 슬루율 조정 기능
 최대 4개 장치 병렬 연결 가능
 19인치 랙 마운트 사이즈 설계
 

주요 특징

정격 출력 전압 : 6V/12.5V/20V/40V/60V
정격 출력 전력 : 1200W~1520W
CC/CV 우선 순위 기능
슬루율 조정 기능
최대 2개 장치 직렬 연결 가능
최대 4개 장치 병렬 연결 가능
19인치 랙 마운트 사이즈 설계
기본 인터페이스 : LAN, RS-232/485, USB(Device/Host), 아날로그 제어 I/F
옵션 인터페이스 : GPIB, 아날로그 제어 I/F(Isolated Voltage Control), 아날로그 제어 I/F(Isolated Current Control)

 

USB

RS-232

LAN

GPIB

LabView
Driver

Analog
Control

 

PSU 6-200

1200W 1채널 프로그래머블 스위칭 DC 전원공급기 (0~6V/0~200A)

PSU 12.5-120

1500W 1채널 프로그래머블 스위칭 DC 전원공급기 (0~12.5V/0~120A)

PSU 20-76

1520W 1채널 프로그래머블 스위칭 DC 전원공급기 (0~20V/0~76A)

PSU 40-38

1520W 1채널 프로그래머블 스위칭 DC 전원공급기 (0~40V/0~38A)

PSU 60-25

1500W 1채널 프로그래머블 스위칭 DC 전원공급기 (0~60V/0~25A)

 

모델명 PSU 6-200 PSU 12.5-120 PSU 20-76 PSU 40-38 PSU 60-25
출력 정격
전압 0~6V 0~12.5V 0~20V 0~40V 0~60V
전류 0~200A 0~120A 0~76A 0~38A 0~25A
출력 전력(최대) 1200W 1500W 1520W 1520W 1500W
출력 리플 및 노이즈
CV p-p (10~20MHz) 60mV 60mV 60mV

60mV

60mV

CV rms (5Hz~1MHz) 8mV 8mV 8mV

8mV

8mV

CC rms (5Hz~10MHz) 400mA 240mA 152mA 95mA 75mA
부하(Load) 레귤레이션 (Change from 10% to 90% of full load)
전압 (0.01% of F.S. + 2mV) 2.6mV 3.25mV 4mV 6mV 8mV
전류 (0.02% of F.S. + 5mA) 45mA 29mA 20.2mA 12.6mA 10mA
라인(Line) 레귤레이션 (Change from 85 VAC to 132 VAC or 170~265 VAC)
전압 (0.01% of F.S. + 2mV) 2.6mV 3.25mV 4mV 6mV 8mV
전류 (0.01% of F.S. + 2mA) 22mA 14mA 9.6mA 5.8mA 4.5mA
프로그래밍 정확도
전압 0.05% + offset (mv) 3mV 6.25mV 10mV 20mV 30mV
전류 0.2% + offset (mA) 200mA 120mA 76mA 38mA 25mA
측정 정확도
전압 0.1% + offset (mv) 6mV 12.5mV 20mV 40mV 60mV
전류 0.2% + offset (mA) 400mA 240mA 152mA 76mA 50mA
부하 과도 회복 시간
시간 1.5ms 1ms 1ms 1ms 1ms
출력 반응 시간
상승 시간 (No Load & Full Load) 80ms 80ms 80ms 80ms 80ms
하강 시간 (No Load) 500ms 700ms 800ms 1000ms 1100ms
하강 시간 (Full Load) 10ms 50ms 50ms 80ms 80ms
프로그래밍/측정 분해능
전압 0.2mV 0.4mV 0.7mV 1.3mV 2mV
전류 6mA 4mA 2.5mA 1.2mA 0.8mA


 
첨부파일없음