Inspector Alert  
 방사선 노출 모니터링 가능
 방사능 누출 및 오염 감지 기능 지원
 공간선량 변화 모니터링
 토양의 방사선 미네랄 확인 가능
 핵물리 이론의 데몬스트레이션 지원
 

제품소개

 

Radalert 100 (보급형)                  Inspector Alert(고급형)

 

 

                                

 

 

-     알파, 베타, 감마선 측정                            -  알파, 베타, 감마선, 엑스선 측정

-     분당, 시간당 조사된 방사능 표시                 -  초당, 분당, 시간당 조사된 방사능 표시    

-     사용자 설정 방사능 수치 넘으면 경고음 기능   -  1~24시간까지 저농도 오염을 정밀측정